WYKONAWCA
Bestsellery
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

doremi24.pl

(obowiązuje od 09-09-2019r.)

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym;
 1. Sprzedawca – Agencja Artystyczna DoReMi Łukasz Kosała, Skorzów 51, 28-100 Busko – Zdrój, NIP: 6551821888, REGON: 260595782, mail: biuro@doremi24.pl ;
 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://doremi24.pl/;
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego;
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 1. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą loginem i hasłem podanymi przez Klienta; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym;
 1. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 1. Produkt - plik cyfrowy w formacie PDF dostępny w Sklepie Internetowym będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 1. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach;
 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 1. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta.
 1. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacja o cenie podawana na stronie doremi24.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu (PC, MAC, Smartfon, Tablet itp.)
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Do poprawnego odtworzenia plików cyfrowych na komputerze, tablecie lub smartfonie, zakupionych w sklepie potrzebne jest oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików PDF, np. Adobe Reader.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.
 2. Każdorazowe zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia usług, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności loginu i hasła.
 7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.
 8. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta indywidualnym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres biuro@doremi24.pl .
 11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 14. Newsletter – korzystanie z Newsletter następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
 • po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletter;
 • kliknięciu pola „Zapisz się do newslettera”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doremi24.pl lub też pisemnie na adres: Skorzów 51, 28-100 Busko – Zdrój.

 

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca w odniesieniu do Produktów - utworów z repertuaru Stowarzyszenia Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie (ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa) należących do "małych praw" oraz opublikowanych drobnych utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych - posiada na podstawie odrębnej umowy zawartej z w/w Stowarzyszeniem niewyłączną licencję na ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu umożliwienia osobom trzecim (w tym także Klientom) odpłatnego pobrania tych utworów w zakresie własnego użytku osobistego. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym będące utworami przeznaczone są wyłącznie do korzystania przez Klienta w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej doremi24.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia do momentu wyboru potwierdzenia - ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Potwierdzenie i wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Mając na względzie, że towary oferowany przez Sprzedającego mają postać cyfrową, Klient dokonujący ich zakupu może wyrazić zgodę na przesłanie pliku cyfrowego przed upływem okresu na odstąpienie przez Klienta od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Konsekwencją wyrażenia zgody na powyższe jest utrata prawa do odstąpienia od umowy wynikająca z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 

§ 6. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie inne składniki.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Przelew tradycyjny;
 • Szybkie płatności elektroniczne;
 • Płatności kartą płatniczą:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • PayPal
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku zakupów przez serwis PayPal doliczane jest 10% prowizji od transakcji. Realizacja zamówienia przez PayPal również może się wydłużyć w zależności od wpływu środków na konto.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna.
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi kilka minut, jednakże maksymalnie do 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przesyłka elektroniczna polega na udostępnieniu Produktu w wersji pliku cyfrowego format pdf w ramach Konta w zakładce „Moje pliki”.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego na podstawie ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie drogą pocztową na adres: Skorzów 51, 28-100 Busko – Zdrój lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@doremi24.pl.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. W przypadku zakupu treści elektronicznych (pliki w formacie PDF), w momencie pobrania produktu cyfrowego przez Klienta, Klient traci możliwość zwrotu zakupionego produktu. Reguluje to ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827, art.38).

 

§ 9. PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego.
 2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.
 3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawo Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
 5. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania, w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji na korzystanie z Produktu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
 • pobrania Produktu ze strony Sklepu Internetowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową.
 1. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii;
 • sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu;
 • wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

 

§ 10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca licencji ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad.
 4. Sprzedawca licencji jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 1. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 3. Udostępniający jako sprzedawca licencji jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa udostępniający jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 4. Udostępniający jako Sprzedawca licencji jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że udostępniający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
 • skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej uokik.gov.pl.
 • skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez Udostępniającego zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 10 ust. 10 niniejszego regulaminu. Udostępniający w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 10 ust. 10 niniejszego regulaminu z jej udziałem.
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl